Privacybeleid

Préambule

Gironde Tourisme verwerkt persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens”) over u in verband met het gebruik van deze website (hierna de “site”).

Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake, in het bijzonder wet 78-17 van 6 januari. , 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "Gegevensverwerking en vrijheden" in de nieuwste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Artikel 1 - Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit beleid beschrijft de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens die op – of via – de site zijn verzameld. 

Gironde Tourisme verzamelt persoonsgegevens (online, ook per e-mail, of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de manier van verzamelen of verwerken. 

Het begrip persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer voor hem specifieke elementen. 

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.  

Artikel 2 – Opslagplaatsen van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze serviceprovider: 
Iris Interactive – Digitale Stad – 4 Rue du Boarding School Notre Dame de France – 43000 LE PUY-EN-VELAY

Artikel 3 - Gegevensbeheerder

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Gironde Tourisme; bepaalde technische diensten (grafisch ontwerp & ontwikkeling) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverlener Iris Interactief. Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik verbiedt van de hem toevertrouwde gegevens die niet voorzien zijn in het dienstencontract en die hem verplicht technische maatregelen te nemen en die voldoen aan de vereisten van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. 

Artikel 4 - Verzamelde gegevens 

Als onderdeel van uw relatie met Gironde Tourisme moet u mogelijk enkele van uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Al deze persoonsgegevens worden geautomatiseerd verwerkt. Deze verwerking gebeurt met uw toestemming en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:
Achternaam voornaam 
Adres
Postcode 
Land
E-mail 
Bericht
Abonnement op de nieuwsbrief van Gironde Tourisme

En alle andere persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de site: bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de site kunnen alleen worden gebruikt als u Gironde Tourisme bepaalde persoonsgegevens verstrekt bij uw bezoek aan of gebruik van de site. U bent vrij om al dan niet uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken.

Als u er echter voor kiest ze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of de bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en bepaalde functionaliteiten van de site niet correct functioneren en/of zal u de toegang tot bepaalde pagina's van de site.

Cookies en andere trackers

De site kan cookies of andere technologieën gebruiken die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw navigatie op de site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u uitlogt van de site om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u uitlogt van de site).

Gironde Tourisme gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door:

 • een service uw hardware laten herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren;
 • het herkennen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u al hebt opgegeven, zodat u ze niet opnieuw hoeft op te geven op elke webpagina die erom vraagt.

Gironde Tourisme gebruikt cookies om het verkeer en de gegevens op de site te analyseren om:

 • het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel op uw verzoeken kunnen reageren;
 • begrijpen hoe gebruikers omgaan met de services om deze te verbeteren.

Gironde Tourisme kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de diensten namens haar uit te voeren en in het bijzonder voor:

 • uw surfgedrag analyseren en het publiek van de site en applicaties meten;
 • uw interessegebieden analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aanbieden;
 • u toestaan ​​om de inhoud van de site en applicaties met andere mensen op sociale netwerken te delen of om deze andere mensen te laten weten wat u kijkt of wat u denkt (bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop op Facebook) .

In dit geval kunnen pixeltags en cookies van deze externe providers worden gebruikt en bewaard. 

Bij het verzenden van de informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres vóór geolocatie en vóór opslag wordt geanonimiseerd. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit op te stellen voor Gironde Tourisme en u betere diensten en advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften. Ze zullen uw IP-adres niet associëren met andere van hun gegevens.

Wanneer u door de site bladert, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat u een cookie ontvangt, ontvangt u een melding en kunt u beslissen of u deze accepteert of weigert. Door de site te blijven gebruiken, accepteert u uitdrukkelijk het gebruik van dergelijke cookies door Gironde Tourisme.

U kunt uw browser ook configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmetingen). Als dit het geval zou zijn, is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit en functies van de site niet correct werken en dat u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde delen of diensten van de site.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, verwijzen wij u naar artikel 8 – Uw rechten.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.

Dataretentie

Op type gegevens:

 • gegevens burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): maximaal 3 jaar
 • aansluitgegevens: maximaal 3 jaar
 • locatiegegevens: 48h 

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor een periode die noodzakelijk en evenredig is aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons heeft gehad en op uw initiatief heeft uitgevoerd.

Na de bovengenoemde periodes worden uw gegevens puur verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 - Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Zoals hierboven vermeld, verstrekt u uw persoonsgegevens vrijwillig.

Persoonlijke gegevens worden over het algemeen verzameld voor de behoeften van de activiteit van Gironde Tourisme, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van Gironde Tourisme, het beter aanpassen van de producten en diensten van Gironde Tourisme aan de behoeften van de klant of het voldoen aan de door de wet voorgeschreven rapportageverplichtingen, en andere soortgelijke activiteiten.

De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor communicatie, informatie of promotie van toeristische aanbiedingen in de Gironde. Ze zijn ook bedoeld om uw verzoeken om informatie, gedrukte of elektronische documentatie, abonnement op nieuwsbrieven of gebruik van de interactieve diensten van de website te beheren.

Met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving, geeft u door het verstrekken van uw e-mailadres uitdrukkelijk toestemming aan Gironde Tourisme om deze te gebruiken met andere nuttige persoonlijke gegevens om u commerciële of marketingberichten te sturen.

Gironde Tourisme kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan de site).

Artikel 6 - Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De "verwerking" van persoonsgegevens omvat in het bijzonder het gebruik, de opslag, de registratie, de overdracht, de aanpassing, de analyse, de wijziging, de aangifte, het delen en de vernietiging van persoonsgegevens in overeenstemming met wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor een beperkte periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Europees Frankrijk.

Artikel 7 – Links naar websites die niet worden beheerd door Gironde Tourisme

De site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

Gironde Tourisme heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst Gironde Tourisme elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw persoonlijke gegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 - Doorgifte van persoonsgegevens

In het geval van toegang tot de site vanuit een derde land van de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens afwijkt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door verder te gebruiken de site, die wordt beheerst door de Franse wetgeving, de bijbehorende gebruiksvoorwaarden en dit beleid, draagt ​​u uw persoonlijke gegevens over aan de Europese Unie en stemt u in met deze overdracht.

Uw persoonlijke gegevens kunnen binnen Gironde Tourisme worden bekendgemaakt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 van dit beleid.

Gironde Tourisme mag uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie overdragen, op voorwaarde dat zij ervoor zorgt, alvorens ze door te geven, dat de entiteiten buiten de Europese Unie een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

Als Gironde Tourisme verneemt dat een derde partij aan wie Gironde Tourisme persoonlijke gegevens heeft verstrekt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, persoonlijke gegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit beleid te respecteren of in strijd met de toepasselijke wetgeving, zal Gironde Tourisme alle redelijke stappen ondernemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U hebt ook het recht om Gironde Tourisme al dan niet te machtigen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.

Gironde Tourisme kan ook worden verplicht om uw persoonsgegevens aan derden door te geven als Gironde Tourisme van mening is dat een dergelijke overdracht noodzakelijk is om technische redenen (bijvoorbeeld voor het hosten van diensten door een derde partij) of om haar wettelijke belangen te beschermen (bijvoorbeeld in in geval van verkoop van activa aan een derde bedrijf, wijziging van controle of gehele of gedeeltelijke vereffening van Gironde Tourisme).

Bovendien kan Gironde Tourisme uw persoonlijke gegevens delen met de wederverkoper waarvan u afhankelijk bent of die is toegewezen aan het gebied waarin u zich bevindt voor de doeleinden van de activiteit van Gironde Tourisme. Gironde Tourisme kan uw persoonsgegevens ook delen met commerciële partners wanneer Gironde Tourisme en de commerciële partner samen een evenement sponsoren of samen deelnemen aan een marketingactie waarbij u betrokken bent.

Gironde Tourisme kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is of als Gironde Tourisme te goeder trouw gelooft dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure (bijvoorbeeld een bevelschrift, een dagvaarding of een andere rechterlijke beslissing) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Gironde Tourisme, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien de toepasselijke wetgeving het toelaat, kan Gironde Tourisme uw persoonsgegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aan te bieden.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of via elke andere methode die door Gironde Tourisme geschikt wordt geacht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van Gironde Tourisme.

Artikel 9 - Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, afhankelijk van het geval, te corrigeren en aan te vullen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht om uw gegevens te wissen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de eerder gegeven toestemming in;
 • u maakt om legitieme redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens voldoet niet aan de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving.

Niettemin zal de uitoefening van dit recht niet mogelijk zijn wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van wet- of regelgeving, en in het bijzonder bijvoorbeeld voor de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Uw recht om de gegevensverwerking te beperken

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken in de gevallen waarin de wet en regelgeving voorzien.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Sinds 25 mei 2018 heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:

 • alleen uw persoonlijke gegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet aangaan;
 • declaratieve persoonsgegevens en de hierboven genoemde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals beschermd door het zakengeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht omvat geen afgeleide gegevens of afgeleide gegevens, dit zijn persoonlijke gegevens die zijn gecreëerd door Gironde Tourisme.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de gegevensverwerking die we uitvoeren gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven, in twijfel worden getrokken.

Uw recht om in beroep te gaan

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL – Commission Informatique & Libertés – op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Uw recht om postmortale richtlijnen op te stellen

U heeft de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de wil van de overledene wordt gerespecteerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres:

Bureau voor de ontwikkeling van toerisme in Gironde 
TOERISME GIRONDE
Gironde gebouw
CS 92015
1 en 4 Terras van 8 mei 45
33076 BORDEAUX CEDEX

door een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van adres bij te voegen

 • via ons e-mailadres dpo@gironde-tourisme.com. Er wordt dan een procedure naar u verzonden om uw identiteit te valideren (houd er rekening mee dat berichten die naar dit adres worden verzonden alleen worden verwerkt als ze betrekking hebben op persoonlijke gegevens of de RGPD).

De documenten die in het kader van deze procedure worden verzonden, worden puur vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld, worden op het einde van de procedure definitief verwijderd.

Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

Wij verbinden ons ertoe om binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. in totaal 3 maanden.

Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie is het echter mogelijk dat we niet verplicht zijn ernaar te handelen als:

 • u heeft deze informatie al,
 • de registratie of mededeling van uw persoonsgegevens uitdrukkelijk is voorzien door de wet,
 • het doorgeven van informatie onmogelijk blijkt,
 • het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 - Gegevensbeveiliging en ontvangers

Gironde Tourisme zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt gekozen om aan haar te communiceren, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

Gironde Tourisme heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Onder deze beschermende maatregelen integreert Gironde Tourisme technologieën die speciaal zijn ontworpen om persoonlijke gegevens te beschermen tijdens hun overdracht. Ondanks zijn inspanningen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan Gironde Tourisme de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege de onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van gegevens.

Omdat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot werknemers en dienstverleners van Gironde Tourisme die deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding en stellen zich bloot aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties als zij deze verplichtingen niet naleven.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en accountgegevens. Zorg er daarom voor dat u uw sessie afsluit bij gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 - Conflictoplossing

Hoewel Gironde Tourisme redelijke maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Gironde Tourisme is echter zorgvuldig om de bescherming van persoonlijke gegevens te garanderen. Als u reden heeft om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang is gekomen of dat er misbruik van is gemaakt, wordt u verzocht contact op te nemen met Gironde Tourisme op het volgende adres: dpo@gironde-tourisme.com (Houd er rekening mee dat berichten die naar dit adres worden verzonden, alleen worden verwerkt als ze betrekking hebben op persoonlijke gegevens of de AVG).

Gironde Tourisme zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit privacybeleid.

Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of het misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 - Contact

Voor elke vraag met betrekking tot dit privacybeleid, om geen informatie meer te ontvangen van Gironde Tourisme of voor elk verzoek tot rectificatie, aanvulling, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@gironde-tourisme.com (Houd er rekening mee dat berichten die naar dit adres worden verzonden, alleen worden verwerkt als ze betrekking hebben op persoonlijke gegevens of de AVG).

Artikel 13 - Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt in overeenstemming met de behoeften van Gironde Tourisme en de omstandigheden, of indien wettelijk vereist. We nodigen u daarom uit om regelmatig te controleren op updates.

Laatste wijziging: 06/01/2021