Menu

Juridische kennisgevingen en tegoeden

Rechtstreeks toepasselijke wetten
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie: art.6-III en art.19
Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden: art.22 en art.32
Consumentencode: art. L.121-18
Algemeen Belastingwetboek: art. 286b
Wet nr. 82-652 van 29 juli 1982 betreffende audiovisuele communicatie: art.93-2

editie
Deze site https://www.gironde-tourisme.com/espace-pro/ is eigendom van de Gironde Tourist Development Agency "Gironde Tourisme", die het beheert.
Identificatie van de eigenaar van de site –
De voorzitter van het Gironde Tourist Development Agency genoemd onder het merk "Gironde Tourisme": Mevr. Karine DESMOULIN
verenigingswet 1901 – kantooradres:

Bureau voor de ontwikkeling van toerisme in Gironde 
TOERISME GIRONDE
Gironde gebouw
CS 92015
1 en 4 Terras van 8 mei 45
33076 BORDEAUX CEDEX

Adres van het hoofdkantoor – hotel van het departement – ​​​​esplanade Charles de Gaulle – 33074 bordeaux cedex
Siret: 781 843 750 000 30 aap 8413z
Niet btw-plichtige vereniging bij besluit van de Belastingdienst van 11 oktober 2000.
E-mailcontact: contact@gironde-tourisme.com
Neem contact op met de webmaster van de site: webmaster@gironde-tourisme.com
Telefonisch contact: +33 5 56 52 61 40 / fax +33 5 56 81 09 99

Site-ontwerper
Gironde Tourisme in samenwerking met IRIS INTERACTIVE, 4 rue du PNDF, 43000 Le Puy-en-Velay – e-mail contact: contact@iris-interactive.fr

Website hosting


Auteurs- en reproductierechten
Het volledige softwarewerk en al zijn componenten zijn het exclusieve eigendom van Gironde Tourisme. De teksten, foto's en multimediabestanden die op dit platform aanwezig zijn, zijn het exclusieve eigendom van Gironde Tourisme, die als enige eigenaar is van de rechten of de rechtmatige houder hiervan is met zijn partners.
Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische voorstellingen.
Reproductie van de gehele of een deel van deze site op welk medium dan ook is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gironde Tourisme.
Overname van teksten op papier is toegestaan ​​onder de volgende drie voorwaarden:

 • gratis distributie;
 • respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijziging of wijziging);
 • duidelijke en leesbare bronvermelding in de volgende vorm: “Document van de website www.gironde-tourisme.com. Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt ".
  Neem voor elk ander gebruik contact met ons op.
 • Fotocredits
  De iconografische en fotografische voorstellingen op deze site worden gebruikt met toestemming van hun auteurs:
  In overeenstemming met de intellectuele eigendomscode blijven deze iconografische en fotografische afbeeldingen eigendom van hun auteurs.
  Reproductie van deze foto's en illustraties is verboden zonder voorafgaande toestemming.

Foto credits: David Remazeilles (Toerisme Gironde)

Toeristische gegevens
SIRTAQUI is het Regionaal Toeristisch Informatie Systeem van AQUItaine.
Informatie over accommodatie, activiteiten en vrije tijd, erfgoed, restaurants en festivals en evenementen wordt verzameld door een netwerk van partners en geconsolideerd in een gemeenschappelijke database die voldoet aan kwaliteitseisen bij het verzamelen, invoeren, formatteren, verifiëren en verspreiden van informatie.
Het systeem wordt medegefinancierd door Europa, de regio en de departementen en wordt geleid door het Regionaal Toerismecomité van Aquitaine. Deze laatste organiseren en beheren hun departementaal netwerk.
In de Gironde wordt de informatie regelmatig bijgewerkt door VVV-kantoren, labelbeheerorganisaties en Gironde-toerisme. Voor vragen over de SIRTAQUI-database kunt u een e-mail sturen naar sirtaqui@gironde-tourisme.com

Privacybeleid
De verzonden informatie is bestemd voor Gironde Tourisme, die uw informatieverzoeken in behandeling zal nemen. In overeenstemming met artikel 34 van de wet "Informatique et liberté", hebt u een volledig recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonlijke informatie over u. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:
Bureau voor de ontwikkeling van toerisme in Gironde 
TOERISME GIRONDE
Gironde gebouw
CS 92015
1 en 4 Terras van 8 mei 45
33076 BORDEAUX CEDEX

Vertrouwelijkheid van e-mails
Met betrekking tot de informatie met betrekking tot het verzenden van e-mails, informeren wij u dat:
– de geheimhouding van de via internet verzonden correspondentie is niet gegarandeerd;
– e-mails worden op computerondersteuning bewaard gedurende de tijd die de organisatie nodig heeft om te reageren.

CNIL-verklaring
Deze site is het onderwerp geweest van een aangifte bij Computing and Liberties (CNIL), aangiftenummer: 1885296; 188295; 1885294.

Links
De site biedt links naar andere sites. Deze sites, waarvan de adressen regelmatig worden gecontroleerd, maken geen deel uit van de site "Gironde Tourisme". Het team van Gironde Tourisme heeft geen controle over de inhoud ervan en wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die daar wordt gepresenteerd.
Als u bovendien reisdiensten boekt via links naar andere sites, is GIRONDE TOURISME niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van deze reisdiensten. Neem bij een probleem contact op met de desbetreffende dienstverlener.

Ontwerp – Realisatie
De site is ontworpen en ontwikkeld met behulp van een softwarecomponent "Wordpress e-tourism plugin", een functionele uitbreiding van de open-source content webmanager Wordpress (CMS) door Gironde Tourisme en IRIS interactive.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site
Het gebruik van de site https://www.gironde-tourisme.com/espace-pro/ houdt in dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van de site, zoals hieronder uiteengezet.
Intellectuele eigendom
Deze hele site (structuur, presentatie en inhoud) vormt een werk dat wordt beschermd door de Franse en internationale wetgeving die van kracht is op het gebied van auteursrecht en, in het algemeen, op intellectueel eigendom.
Gironde Tourisme is de eigenaar of houder van de rechten van alle elementen waaruit deze site bestaat, in het bijzonder de teksten, gegevens, foto's. Alle rechten, waaronder in het bijzonder exploitatierechten, reproductie- en extractierechten op elk medium, van alle of een deel van de elementen die op de webpagina's van deze site voorkomen, evenals de rechten van weergave en reproductie op elke drager, van het geheel of een deel van de site zelf, de rechten van wijziging, aanpassing of vertaling, zijn exclusief voorbehouden aan Gironde Tourisme en zijn eventuele rechtverkrijgenden – en dit onder voorbehoud van de reeds bestaande rechten van derden die toestemming hebben gegeven voor de digitale reproductie en/of integratie in deze site , door Gironde Tourisme, van hun werken van welke aard dan ook.
Elke reproductie, weergave, distributie of herdistributie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze site door welk proces dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Gironde Tourisme is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L 335 – 2 en van de Code van
De reproductie van de teksten en webpagina's van de site op een papieren drager blijft toegestaan, mits naleving van de volgende cumulatieve voorwaarden: gratis verspreiding, respect voor de integriteit en het doel van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen, geen wijzigingen), respect voor het doel van de site bij het gebruik van deze informatie en elementen, duidelijke en leesbare bronvermelding met vermelding van de naam van de site, het internetadres en het "copyright" van Gironde Tourisme.
De handelsmerken van Gironde Tourisme en zijn verkopers, evenals de bedrijfsnamen en logo's die op de site verschijnen, zijn beschermd. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo's, gemaakt van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van Gironde Tourisme of haar rechtverkrijgenden, is daarom verboden in de zin van artikel L 713 – 2 van de Code la Intellectual Property.

Hypertekstlinks
Het creëren van hypertextlinks naar de startpagina van de site www.gironde-tourisme.com
is toegestaan. Zijn onderworpen aan voorafgaande toestemming van Gironde Tourisme, de links op specifieke pagina's van de site (deep links of "deep linking").
De URL van de getargete pagina moet duidelijk worden aangegeven. De gebruikerssite mag de site www.gironde-tourisme.com niet de indruk geven dat deze van hemzelf is, en mag niet duidelijk aangeven dat de gebruiker wordt doorverwezen naar www.gironde-tourisme.com.
De pagina's van de site www.gironde-tourisme.com mogen niet worden genest in de pagina's van een andere site, maar kunnen in een nieuw venster worden weergegeven.
Er is geen "mirroring" van de site, dat wil zeggen het online zetten op een andere URL, toegestaan. .
De gebruikte informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten.
Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden van controversiële, pornografische of xenofobe aard of die, in grotere mate, de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen beïnvloeden.
Neem voor ander gebruik contact met ons op.

Omvang van de inhoud
Ondanks de zorg die is besteed aan het verzamelen van informatie evenals aan de realisatie van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, bezuinigingen of toevoegingen onafhankelijk van onze wil op deze site blijven of worden ingevoegd. Gironde Tourisme kan om deze reden noch uitdrukkelijk noch impliciet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige inhoud van de site; de gebruiker van de site en de informatie die erop staat, erkent dat hij deze op eigen risico gebruikt en dat Gironde Tourisme daarom niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van informatie op de site.
Evenzo kan Gironde Tourisme niet aansprakelijk worden gesteld wegens de aard of
Gironde Tourisme – december 2015 – juridische mededelingen 3
de inhoud van de sites waarnaar op de volgende pagina's wordt verwezen en in het bijzonder die waarvoor toegang is toegestaan ​​door het gebruik van de hyperlinks die op de pagina's van deze site verschijnen. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens.

Gebruikerssporen (“Cookies”)
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen. De meeste cookies zijn bedoeld om uw navigatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken en zijn noodzakelijk voor de werking van de site. Voor het gebruik van eigen cookies of cookies van derden, die niet noodzakelijk noodzakelijk zijn voor de werking van de site, is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. U kunt uw toestemming geven of bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door uw verbindingsapparaat op de juiste manier te configureren. Raadpleeg hiervoor in het bijzonder de gebruikershandleiding van uw browser.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten.
Er wordt geen persoonlijke informatie aan derden verstrekt.

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een "cookie" (verbindingsgetuige in de vorm van een klein bestand dat naar de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt gestuurd) kan worden geïnstalleerd en tijdelijk in het geheugen of op zijn harde schijf kan worden opgeslagen. schijf. Gebruikers van de site erkennen kennis te hebben genomen van deze praktijk en geven Gironde Tourisme toestemming om deze te gebruiken. Ze kunnen zich verzetten tegen de registratie van deze cookies door de browser die op hun systeem is geïnstalleerd te configureren, op de hoogte te worden gesteld van de aankomst van een cookie en deze te kunnen weigeren.
De "cookies" die op deze site worden gebruikt, worden uitsluitend gebruikt voor het analyseren en optimaliseren van de site door Gironde Tourisme, die zich ertoe verbindt er geen ander gebruik van te maken.

Toepasselijk recht
Het gebruik van deze site en van de diensten wordt beheerst door het Franse recht, met uitzondering van enige andere wetgeving, ongeacht de plaats van gebruik.
Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van het hoofdkantoor van Gironde Tourisme.

bijwerken
Gironde Tourisme behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving op elk moment bij te werken. Gironde Tourisme nodigt daarom alle gebruikers uit om deze pagina elke keer dat ze de site raadplegen te bezoeken om er vertrouwd mee te raken.